ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

คอร์สแวร์การศึกษา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวินัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


                        การคิดและการสอนคิด เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียน
ให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพในทุกๆด้าน รวมทั้งการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมต่อไป หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กำหนดไว้ว่า
การจัตการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน นอกจากจะมุ่งปลูกฝังด้านปัญญาพัฒนาการคิตของผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว ยังมุ่งพัฒนาความสามารถทางอารมณ์โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ของตนเอง เข้าใจตนเอง เห็นอก
เห็นใจผู้อื่น สามารถขจัดข้อขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
คอร์สแวร์การศึกษา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวินัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นี้ จัดทำ
ขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เป็นสื่อในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดขายแดนภาคใต้ เป็นการแก้ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โตย
กระบวนการออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์การศึกษา เพื่อสามารถตอบสนองการเรียนรู้รายบุคคล ผู้เรียนสามารถสามารถเรียนได้ตามความ
สนใจของตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อพัฒนาสีงคมให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพในสังคม ให้สังคมมี่คุณภาพ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อ
กัน เป็นการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไต้อย่างมีประสิทธิภาพ
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

401862

วันที่ยื่นคำขอ

23/02/2022

เลขทะเบียน

ส.016808

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม