ศิลปกรรม

ภาพประกอบพยัญชนะไทย ก-ฮ ชุด ลายลักษณ์อักษรา


                        ภาพประกอบพยัญชนะไทย ก-ฮ ชุด ลายลักษณ์อักษรา” มีแรงบันดาลใจมาจากความต้องการสร้างภาพประกอบอักษรไทย จำนวน 44 ตัว เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการจัดทำสื่อการสอนภาษาไทยที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน อีกทั้งภาพชุดนี้จะทำให้ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ผลิตสื่อการสอนได้สะดวกมากขึ้น และสามารถผลิตสื่อการสอนได้หลากหลายมากขึ้น
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

417099

วันที่ยื่นคำขอ

17/05/2022

เลขทะเบียน

ศ3.003968

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม