ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

นิทานเสียงเรื่อง คู่หูฉลามวาฬ(นิทานส่งเสริมคุณธรรม)


ข้าพเจ้า นางสาวพุมพนิต คงแสง ได้ต่อยอดผลงาน นิทานเสียง คู่หูฉลามวาฬ (นิทานคุณธรรม) มาจาก นิทานคุณธรรม เรื่อง คู่หู

ฉลามวาฬที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว.045632 โดยนิทานเสียง คู่หูฉลามวาฬ (นิทาน

คุณธรรม) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการใช้คำบรรยายแทนเสียงเล่านิทานสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น และ เป็นสื่อเพื่อการ

เรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาทักษะการอ่านใน

เด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเฉกเช่นเดียวกันกับเด็กปกติ


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

401864

วันที่ยื่นคำขอ

23/02/2022

เลขทะเบียน

ส.016772

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม