ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

สื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม วิทย์ฯ มรย


เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานในทุกส่วนงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อเป็น
เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนา ประเทศอย่างมาก ด้วยภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ฯลฯ จึงจำเป็นต้องพัฒนา ศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การขับเคลื่อนด้านการดำเนินงานและนโยบายขององค์กร นั้นไม่เพียงแต่อาศัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เท่านั้น จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายนโยบายที่องค์กร วางไว้ และเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและ นานาชาติ การพัฒนา ปรับปรุงนำสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นแรงผลักสนับสนุนขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กร อีกทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ นักเรียน ผู้ปกครอง คณาจารย์ นักศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและไร้ขีดจํากัด

          ปัจจุบันการเติบโตของนวัตกรรมการสื่อสารยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ จนเป็นที่นิยมใช้สื่อสารอย่างกว้างขวางที่เรียกกันว่า โซเซียลมีเดีย หรือสื่อสังคมออนไลน์ ที่ช่วยลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วครอบคลุมการสื่อสารที่เข้าถึงทุกแห่งบนโลกใบนี้ มีการเชื่อมโยงต่อสายใยสู่เครือข่ายโดยอาศัยโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูป
กูเกิ้ลพลัส อินสตราแกรม หรือไลน์ เป็นต้น นับเป็นสื่อที่ทรงพลัง และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ค่อนข้างสูง

          คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายส่งเสริมให้สาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะมีกระบวนการสื่อสารเชิงรุก ทันต่อสถานการณ์ ลดความเข้าใจผิด สื่อสารที่ชัดเจนตรงต่อประเด็น เพื่อคงไว้ซึ่งการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยสาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม เป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดทำ “สื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม วิทย์ฯ มรย.”ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์อันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชนทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ มีการรับรู้ที่ครบถ้วนและมีความถูกต้องของข้อมูล

           รายละเอียดของสื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกอบด้วย 1)วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มุ่งเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณทางกายภาพต่างๆ ในปรากฏการณ์ธรรมชาติ ด้วยหลักของเหตุและผลที่เชื่อมโยงตรงกัน เพื่อทำความเข้าใจอธิบายและคาดการณ์ความเป็นไปของปรากฏการณ์นั้นๆ โดยอาศัยการสังเกตและทดลอง หรือวิธีทางตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ตั้งแต่ในระบบที่มีขนาดเล็กมาก เช่น ระบบของอนุภาคมูลฐานไปจนถึงระบบขนาดใหญ่มาก คือ เอกภพ เพื่อหาคำตอบที่ชัดแจ้ง แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติและเพื่อการเติมเต็มปัญญา นอกจากนี้ความรู้และความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือเป็นพื้นฐานของศาสตร์ต่างๆ เช่นคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์และศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพในด้านการแพทย์แขนงต่างๆ อีกทั้งเป็นวิชาพื้นฐานที่นำไปสู่การประดิษฐ์ คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม จนทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างที่โลกเป็นอยู่ในปัจจุบัน 2)ปรัชญาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความสามารถตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสาขาวิชาโดยคงไว้
ซึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นไทยและความเป็นสากลอันส่งผลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและดุลยภาพของท้องถิ่น 3) การประกอบอาชีพ นักพัฒนานวัตกรรม, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิเคราะห์ทางด้านนวัตกรรม, ผู้ประกอบการ, พนักงานฝ่ายขาย, พนักงานซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ เป็นต้น


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

401839

วันที่ยื่นคำขอ

23/02/2022

เลขทะเบียน

ส.016815

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม