หนังสือ

คู่มือการเรียนรู้ภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เป็นสาขาที่จัดการเรียนการสอนแบบ work based education. ที่เปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2561  ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียน ณ มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 3 เดือน และออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ 3 เดือน ต่อหนึ่งภาคการศึกษา ตลอดระยะ เวลาการศึกษา 4 ปี ซึ่งในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น ประกอบด้วยสวัสดิการต่างๆที่นักศึกษาได้รับจากสถานประกอบการ เช่น ที่พัก ค่าแรง ค่าเดินทาง  เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละชั้นปี นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชชาชีพ เช่น ครูฝึก ครูนิเทศ  อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น  ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา พบปัญหา อันได้แก่ การได้ค่าแรงไม่ครบถ้วนด้วยนักศึกษาจำอัตราค่าแรงที่ควรได้รับไม่ได้ รวมถึงการคำนวณได้ไม่ถูกต้องเพราะไม่รู้หลักเกณฑ์ในการคำนวณ ค่าแรงและจำไม่ได้ว่าตนเองควรได้รับสวัสดิการใดบ้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการ จัดทำให้มีคู่มือการเรียนรู้ภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อให้นักศึกษาได้ใช้ในการทำความเข้าใจถึงสวัสดิการที่ควรได้รับระหว่างฝึกปฏิบัติงานรวมถึงเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาด้วย.


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

402502

วันที่ยื่นคำขอ

15/03/2022

เลขทะเบียน

ว.047562

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม