ดนตรีกรรม/ นาฏกรรม

ท่ารำชุดการแสดงชุด "มัดวิถีปุตรีศรียาลอ"          นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำมัดวิถีปุตรีศรียาลอ” มีรูปแบบการแสดงเป็นนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ประยุกต์  เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรในผืนดิน สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตในประจำวันของชาวบ้านในการร่อนทองคำ นอกจากนี้ในการส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องการมัดย้อมผ้าผืน ทำให้ชาวบ้านได้มีกิจกรรมยามว่างและเกิดรายได้ให้กับชุมชน จึงเกิดการแสดงชุด “ระบำมัดวิถีปุตรีศรียาลอ” โดยใช้ผู้แสดงทั้งหมด 14 คน ระยะเวลาในการแสดงทั้งหมด 8.30 นาที สามารถแบ่งช่วงการแสดงออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
    ช่วงที่ 1  สื่อถึงวิถีชีวิตประจำวันในการร่อนทองคำจากแหล่งน้ำ
ช่วงที่ 2  สื่อถึงกิจกรรมยามว่างในการมัดย้อมผ้าผืน โดยบอกถึงวิธีการมัดย้อมในขั้นตอนต่าง ๆ จนได้ผ้าผืนที่สวยงาม
การสร้างสรรค์และประดิษฐ์ท่ารำ
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำมัดวิถีปุตรีศรียาลอ” ได้แนวความคิดในการประดิษฐ์ท่ารำมาจากวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตในประจำวันของชาวบ้านในการร่อนทองคำ เมื่อมีเวลาว่างจากการทำงาน กลุ่มชาวบ้านก็จะร่วมทำผ้ามัดย้อมเพื่อให้เกิดรายได้ในชุมชน จึงเกิดการสร้างสรรค์ท่ารำให้เหมาะสมกับการแสดงโดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้
          1) ท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ้นได้คำนึงถึงจุดมุ่งหมายของการแสดง ซึ่งเน้นการผสมผสานระหว่างท่ารำนาฏศิลป์พื้นบ้าน กับลักษณะของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
    2) การประดิษฐ์ท่ารำให้สอดคล้องกับทำนองเพลง
    3) การสร้างสรรค์ในด้านการแสดงให้มีความแปลกใหม่ การเชื่อมท่า เลือกลีลาของท่ารำให้ดูมีความสอดคล้องสวยงาม และกลมกลืนกับการแปรแถว

องค์ประกอบของการแสดง
- ใช้นักแสดงหญิง ตั้งแต่ 14 คน (สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนนักแสดงได้ตามความเหมาะสม)    
- ใช้เวลาในการแสดงประมาณ  8.30 นาที - เพลงประกอบการแสดง: เลือกสรรดนตรีจากเพลงพื้นบ้านภาคใต้ วงปี่กลอง โดยเลือกเพลงที่มีการดำเนินทำนอง
ในอัตราจังหวะสองชั้น (ความเร็วปานกลาง) และอัตราจังหวะชั้นเดียว (ค่อนข้างเร็ว) เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการบรรเลง คือ รำมะนา แอคคอเดียน ไวโอลิน ฆ้อง 
- การแต่งกาย : สร้างขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายชุดสตรีพื้นเมืองดั้งเดิม (บานง)
- โอกาสที่แสดง : นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำมัดวิถีปุตรีศรียาลอ” นี้ สามารถแสดงได้ในงานประเพณี หรือแสดงในโอกาสทั่วไป เช่น งานมงคลต่าง ๆ หรืองานรื่นเริง เป็นต้น
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

เพลง / ทำนอง / การรำ / การเต้น / การทำท่า

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

401183

วันที่ยื่นคำขอ

04/02/2022

เลขทะเบียน

น.000314

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม