ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

โมบายแอปพลิเคชัน ภาษาไทยแสนสนุก เรียนรู้อักษรสามหมู่


                        สถานการณ์ปัจจุบันพบว่า การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสภาพที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นและมีอัตลักษณ์ทั้งด้านวิถีชีวิต ภาษา ศาสนา และ วัฒนธรรม มีการจัดการศึกษาในรูปที่หลากหลาย มีสถานศึกษาหลายประเภท หลายสังกัด การดำเนินงานไม่มีเอกภาพ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ และพบว่านักเรียนในระดับประถมศึกษาไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ถึงร้อยละ 30.82 นอกจากนี้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กประมาณ 200 แห่ง ไม่ผ่านการรับรองและยังมีปัญหาการออกกลางคันสูง (สุรชัย ไวยวรรณจิตร, มูฮำหมัดราพีร์ มะเก็ง, มุสลิม รอกา และ ซำรี ลาเต๊ะ, 2557) เพราะไม่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ดีจึงเป็นการยากต่อการเรียนรู้ ทั้งที่นักเรียนเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยแต่การใช้ภาษาไทยกลับกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาการศึกษา (ปรัชญนันท์ นิลสุข และ นวพรรษ เพชรมณี, 2553) จึงกล่าวได้ว่าการจัดการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาไม่ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นการจัดการศึกษาในพื้นที่จึงควรมีรูปแบบพิเศษที่เอื้อต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ในท้องถิ่น โดยบูรณาการการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเรียนรู้สังคมภายนอก (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553; ปรารถนา กาลเนาวกุล และคณะ, 2553) จากปัญหาการอ่านออกเขียนได้และการใช้ภาษาไทยดังกล่าว พบว่า จุดอ่อนในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนคือ นักเรียนขาดทักษะด้านการผันอักษรสามหมู่และการสะกดคำ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้นักเรียนไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ เป็นทักษะสำคัญที่ควรเร่งพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มูนีเร๊าะ ผดุง และ เสาวนีย์ ดือราแม, 2560)
              จากการศึกษาของผู้วิจัยยังไม่พบสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของโมบายแอปพลิเคชันที่ออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะจัดเป็นสื่อที่จำกัดเฉพาะพื้นที่เฉพาะกลุ่ม (ปรารถนา กาลเนาวกุล และคณะ, 2553) มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของโมบายแอปพลิเคชันถือเป็นสื่อทางเลือกที่น่าสนใจในการส่งเสริมการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้อุปกรณ์พกพาที่รองรับโมบายแอปพลิเคชัน เช่น มือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ และเน็ตบุ๊ก เป็นต้น มีใช้กันอย่างแพร่หลายทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบายในการพกพานำไปใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา จึงมีความนิยมในการใช้งานในการส่งเสริมการศึกษาทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเพิ่มมากขึ้น (De Jong & Bus, 2003) 
              ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนามัลติมีเดียโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสามารถใช้เป็นสื่อในชั้นเรียนและเป็นสื่อเสริมเพื่อการเรียนรู้นอกชั้นเรียนได้ นับเป็นสื่อทางเลือกที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน อันจะส่งผลดีต่อมาตรฐานการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และมาตรฐานการศึกษาโดยรวมของประเทศต่อไป
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

400324

วันที่ยื่นคำขอ

06/01/2022

เลขทะเบียน

ส.016646

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม