ศิลปกรรม

HUSO ความหลากหลายที่เป็นหนึ่งเดียว


Concept : HUSO ความหลากหลายที่เป็นหนึ่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คมส) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแหล่งความรู้หลากหลายศาสตร์วิชาการที่สำคัญในการพัฒนามนุษย์ ด้านปัญญา คุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึก สู้การพัฒนาชีวิตและพัฒนาสังคมท้องถิ่นชายแดนใต้ เพื่อการอยู่อย่างสันติสุข


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

386349

วันที่ยื่นคำขอ

17/09/2020

เลขทะเบียน

ศ1.050323

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม