หนังสือ

หนังสือตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์


                        หนังสือตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ เป็นหนังสือที่รวบรวมสูตรอาหารที่ได้คิดค้นใหม่ภายใต้แบรนด์  Bis MEAL ซึ่งเป็นแบรนด์ที่จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ  การพัฒนาและยกระดับตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ โดยแบรนด์มีความหมายสื่อถึง Best Ingredients in Southern of Thailand ผ่านการนำอาหารพื้นบ้านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาปรับให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์  ทั้งนี้องค์ประกอบของหนังสือตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์  ประกอบด้วย ชื่อแบรนด์      Bis MEAL, ชื่อเมนูอาหารคาวและหวาน, ชื่อเชฟที่รังสรรค์เมนูอาหาร, ภาพอาหาร, ส่วนผสม, ขั้นตอนการทำ, อุปกรณ์ที่ใช้, วิธีการรับประทานและการเก็บรักษา, คุณค่าทางด้านโภชนาการ, คุณค่าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา, เป็นต้น
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

400340

วันที่ยื่นคำขอ

06/01/2022

เลขทะเบียน

ว.047129

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม