ศิลปกรรม

PIC Model


        PIC Model เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้จากการวิจัย เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ PIC Model เพื่อรองรับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม สำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย 1) การเตรียมความพร้อมผู้เรียน (Preparation of learners) ประกอบด้วย 1.1 อุปกรณ์การเรียน 1.2 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 1.3 ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม/แอพพิเคชั่น 1.4 ทักษะเกี่ยวกับโปรแกรม/แอพพิเคชั่น 2) องค์ประกอบพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน (Instructional Management) ประกอบด้วย 2.1) การบริหารจัดการ 2.2) เนื้อหาที่เรียน 2.3) การประเมินผล 2.4) ช่วงเวลาในการเรียน 2.5) แบบทดสอบ 2.6) ระบบ E-learning และ 3) ช่องทางการสื่อสารในการเรียน (Communication channels) คือ การสื่อสารแบบสองทาง


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

392685

วันที่ยื่นคำขอ

03/05/2021

เลขทะเบียน

ศ3.003619

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม