บทความน่ารู้

เอกสารประกอบการอบรมงานทรัพย์สินทางปัญญา (25-27 พ.ย. 63)


​เอกสารการอบรม วันที่ 26 - 27 พ.ย. 2563

บรรยายโดย 

คุณขวัญชนก ขวัญปลอด 

คุณธิปไตย ศรีนวลขาว

คุณเพชรดา สัตยากูล

ตัวอย่างงานสิทธิบัตร

**** ขอขอบคุณเอกสารจาก ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เอกสารอื่นๆ

กำหนดการการอบรม

แนะนำศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา มรย.

คำสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม

ข่าวกิจกรรม อบรมวันที่ 25 พ.ย. 2563 เรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้บริหาร

แบบประเมินการจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานและผู้สนับสนุนการทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”ภายใต้โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563