บทความน่ารู้

เอกสารประกอบการอบรมงานทรัพย์สินทางปัญญา (30 - 31 มีนาคม 2564)


         - ​เอกสารการอบรม วันที่ 30 - 31 มีนาคม 256   

บรรยายโดย ​คุณเพชรดา สัตยากูล คุณขวัญชนก ขวัญปลอด 

**** ขอขอบคุณเอกสารจาก ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

         - กำหนดการการอบรม

         - แบบประเมินการจัดอบรมหลักสูตร “การสืบค้นและยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

         - คำสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม